bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Oferta pracy

03.01.2020

 Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim,
ul. Lipowa 23, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 818272076, 818272024
Oferta pracy na stanowisku: główny księgowy (1/2 etatu) na zastępstwo
WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
zadania wykonywane w siedzibie szkoły.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca przy monitorze ekranowym,
stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku,
ZAKRES ZADAŃ
prowadzenie rachunkowości jednostki,
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych,
sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej,
zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych,
opracowywanie projektu budżetu,
bieżąca analiza realizacji budżetu,
opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę, na umowę zlecenie oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT 4R i rozliczenia z ZUS.
WYMAGANIA
wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe: 3 lata praktyki w księgowości
lub wykształcenie średnie ekonomiczne przy jednoczesnym posiadaniu co najmniej 6 lat praktyki w księgowości
spełnianie wymagań art. 54 ust. 2 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 pkt 5 lit. c, d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych,
znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych,
znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
znajomość ustawy o służbie cywilnej,
znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty,
znajomość przepisów podatkowych,
znajomość przepisów płacowych,
znajomość programów pakietu Office oraz umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych i obsługa bankowości elektronicznej
znajomość programów Vulcan i Płatnik
znajomość przepisów ZUS i PFRON
umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole
posiadanie obywatelstwa polskiego,
korzystanie z pełni praw publicznych,
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
życiorys/CV i list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
kopie dokumentów wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 17. 01. 2020
Miejsce składania dokumentów:
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim,
ul Lipowa 23

Opublikował: Małgorzata Woś
Publikacja dnia: 03.01.2020

Dokument oglądany razy: 1340
« inne aktualności