bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Nabór w drodze konkursu

03.01.2020

 Nabór w drodze konkursu

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim ogłasza nabór w drodze konkursu - w celu zatrudnienia pracownika na stanowisku księgowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim

Wymiar zatrudnienia -1/4 etatu

I. Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie szkoły.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
- stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku.
II. Zakres zadań:
- prowadzenie rachunkowości jednostki,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych,
- sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej,
- zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę, w tym - przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych,
- opracowywanie projektu budżetu,
- bieżąca analiza realizacji budżetu,
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych na - umowę o pracę, na umowę zlecenie oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT 4R i rozliczenia z ZUS.

III. Wymagania:
- wykształcenie: średnie ekonomiczne/wyższe ekonomiczne,
- doświadczenie zawodowe: 3 lata praktyki w księgowości
- spełnianie wymagań art. 54 ust. 2 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 pkt 5 lit. c, d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych,
- znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych,
- znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- znajomość ustawy o służbie cywilnej,
- znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty,
- znajomość przepisów podatkowych,
- znajomość przepisów płacowych,
- znajomość programów pakietu Office oraz umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych i obsługa bankowości elektronicznej
- znajomość programów Vulcan i Płatnik
- znajomość przepisów ZUS i PFRON
- umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
- życiorys/CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
- kopie dokumentów wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
V. Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć do 17. 01. 2020
Miejsce składania dokumentów:
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, ul. Lipowa 23, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Lipowa 23.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko księgowego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim osobiście w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim lub przesłać pocztą na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, ul. Lipowa 23, 24-300 Opole Lubelskie.
VI. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie i pocztą elektroniczną.

VII. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Opublikował: Małgorzata Woś
Publikacja dnia: 03.01.2020

Dokument oglądany razy: 1083
« inne aktualności